karditsa365.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΛΛΑΔΑΘΕΣΣΑΛΙΑΚΑΡΔΙΤΣΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας

Κοινοποίηση

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Tο ΠΔ 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’/30-3-81) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 & 192 του Ν.3463/2006, «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 196 του Ν.4555/2018.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ.1 και 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις τροποποιήσεις αυτών.
 4. Τη με αριθμ. 203271/2021 (ΦΕΚ 4866/Β’/21-10-2021) απόφαση «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρδίτσας».
 5. Τη με αριθμ. 20/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση – εκποίηση πραγμάτων έτους 2024.
 6. Τη με αριθμ. 54/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων δημοτικών ακινήτων».
 7. Τη με αριθμ. 115/2024 (ΑΔΑ: 6ΤΡΗΩΕΗ-ΥΒΣ) απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας με την οποία ορίζεται μηχανικός υπάλληλος του Δήμου Καρδίτσας ως μέλος της επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων δημοτικών ακινήτων.
 8. Τη με αριθμ. πρωτ. 7277/27-10-23 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα: Ένταξη της Πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (συνεχιζόμενη δομή) με Κωδικό ΟΠΣ 6003325 και Ένταξη στο Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027”, σύμφωνα με την οποία η λειτουργία του Παραρτήματος Ρομά συνεχίζεται έως 31/12/2025.
 9. Τη με αριθμ. 57/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας περί «Επανάληψης διαγωνιστικής διαδικασίας λόγω ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 446/2023 απόφασης της οικονομικής επιτροπής περί κατακύρωσης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας».
 10. Τη με αριθμ. 61/2024 (ΑΔΑ:ΨΧΡΡΩΕΗ-89Κ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας περί «Καθορισμού όρων μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας».
 11. Τη με αριθμ. Α/ 732/8–3-24 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου, το οποίο να βρίσκεται στη περιοχή της πόλης της Καρδίτσας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στέγασης του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης.

1. Περιγραφή του μισθίου

Το ακίνητο – κτίσμα πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχοντας τις απαραίτητες εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές – υδραυλικές και τους ανάλογους χώρους υγιεινής (WC) επίσης σε καλή κατάσταση και με βοηθητικούς χώρους. Επιπλέον θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, κανόνες υγιεινής, ασφάλειας, αερισμού, κλιματισμού), να είναι προσβάσιμο στα ΑΜΕΑ και να υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης χώρου ως W.C. ΑΜΕΑ. Η δαπάνη για την πρόσβαση (ράμπα) των ΑΜΕΑ και του W.C. ΑΜΕΑ βαρύνει τον ιδιοκτήτη και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου. Συγκεκριμένα πρέπει:

➢ Να βρίσκεται στην περιοχή της πόλης της Καρδίτσας και να απέχει έως πέντε (5) χιλιόμετρα από το άκρο του οικισμού “Μαύρικα”.

➢ Να είναι ισόγειο.

➢ Να έχει εμβαδό τουλάχιστον 70 τετραγωνικά μέτρα.

➢ Να διαθέτει τουλάχιστον δύο χώρους ή δυνατότητα διαμόρφωσης (υποδοχής/αναμονής κοινού/διεκπεραίωσης και συμβουλευτικής).

➢ να διαθέτει 2 χώρους υγιεινής (WC) ή δυνατότητα διαμόρφωσης, ένας εκ των οποίων να πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας Α.με.Α (προσωπικού και κοινού).

2. Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α’ ΦΑΣΗ. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, καλώντας τους ενδιαφερομένους όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως να καταθέσουν στο Δήμο προσφορές ενδιαφέροντος, στις οποίες πρέπει να προσδιορίζονται και να περιγράφονται λεπτομερώς τα προσφερόμενα ακίνητα ως προς τη θέση, το εμβαδόν, τη λειτουργικότητα, τον εξοπλισμό κ.λ.π. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, γραφείο πρωτοκόλλου (3.2), ισόγειο Νέου Δημαρχείου, Μυρμιδόνων 2, 43100 Καρδίτσα, υπόψη της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών Ακινήτων, μέχρι και την 8η Απριλίου 2024 και ώρα 12 μ..

Στη συνέχεια, μετά τη λήξη του 20ημέρου, η αρμόδια δημοτική υπηρεσία θα αποστείλει τις προσφορές ενδιαφέροντος, μαζί με τους σχετικούς φακέλους, στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81. Οι προσφορές αυτές θα εξετασθούν από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία ύστερα από επιτόπια έρευνα θα κρίνει αν τα προσφερόμενα ακίνητα είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Αντίγραφο της έκθεσης αξιολόγησης της επιτροπής, με φροντίδα του Δήμου, κοινοποιείται σε καθένα που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται στην Επιτροπή διαγωνισμού από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Η εκπροσώπηση αποδεικνύεται με πληρεξούσιο έγγραφο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από διοικητική ή αστυνομική αρχή. Εφόσον υπάρχουν συνδικαιούχοι του ακινήτου, η προσφορά υποβάλλεται από εκπρόσωπο αυτών, ο οποίος προσκομίζει ειδικό για το σκοπό αυτό, ως άνω πληρεξούσιο έγγραφο.

Β’ ΦΑΣΗ. Διενέργεια δημοπρασίας.

Μετά την παραπάνω αξιολόγηση της αρμόδιας Επιτροπής, ο Δήμαρχος θα ορίσει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, στην οποία θα κληθούν με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και από τον μειοδότη.

3. Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Δημοτική Επιτροπή.

4. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν με την αίτηση, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιέχει:

1.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

2. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Καρδίτσας περί μη οφειλής που να ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

4. Πιστοποιητικά – βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν επιβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για εκμίσθωση. Σε περίπτωση που η έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα, o ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει αρχικά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής αντίγραφα των αιτήσεων που υπέβαλε για την έκδοσή τους και υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις.

5. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Β’ κατηγορίας.

6. Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση, η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας για την στέγαση του Παραρτήματος Ρομά και τα λοιπά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου ακινήτου, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

β) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτής, Υπαγωγή του ακινήτου στο Ν.4178/2013 ή στο Ν.4495/17, ή Βεβαίωση κτιρίου υφισταμένου προ του έτους 1955.

γ) Τίτλο ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητάς του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.

δ) Κάτοψη του ακινήτου και τοπογραφικό διάγραμμα.

Οι φάκελοι (συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου) θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου σφραγισμένοι, οι οποίοι θα γραφούν απ’ έξω την επωνυμία του διαγωνιζόμενου, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθμός πρωτοκόλλου), και τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή, θα κληθούν εγγράφως, να προσέλθουν για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό για την οικονομική προσφορά ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού. Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει να παρευρεθούν αυτοπροσώπως, ή εφόσον πρόκειται για εταιρεία, προκειμένου μεν για προσωπικές εταιρείες ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, για δε κεφαλαιουχικές εξουσιοδοτημένο άτομο με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας την οποία, επί ποινή αποκλεισμού, θα προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση.

5. Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του, σε περίπτωση επί έλαττον διαφοράς του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγουμένη.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

6. Διάρκεια μίσθωσης

Η μίσθωση θα είναι έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, θα αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού, με δυνατότητα παράτασης, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.

Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν τη λήξη της μίσθωσης, εφόσον αποκτήσει δικό του ακίνητο που μπορεί να καλύψει την ανάγκη που εκπληρώνει το μίσθιο.

7. Προθεσμία καταβολής του μισθώματος

Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, μετά την έκδοση του σχετικού παραστατικού από τον εκμισθωτή και την έκδοση του χρηματικού εντάλματος από τον μισθωτή. Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του Δήμου Καρδίτσας προς τον ανάδοχο, δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις. Το ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος μειοδότης, θα παραμείνει σταθερό.

Ενδεχόμενη καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος οφειλόμενη σε καθυστέρηση προσκόμισης εκ μέρους του εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιολογητικού που είναι απαραίτητο, δεν αποτελεί λόγο απαίτησης αποζημίωσης.

8. Αλλαγή κυριότητας μισθίου

Εάν το ακίνητο (μίσθιο) κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση, κ.λ.π. άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, κ.λ.π., θεωρούμενου αυτού εφεξής ως εκμισθωτή. Στον τελευταίο εκμισθωτή καταβάλλονται από το Δήμο τα μισθώματα, χωρίς καμιά άλλη διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόμιμα σε αυτόν ο οικείος νόμιμος τίτλος βάσει του οποίου κατέστη αυτός νομέας, επικαρπωτής, χρήστης, κ.λ.π.

9. Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

10. Κρατήσεις

Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:

Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.

11. Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.

12. Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

13. Λύση σύμβασης

Σε περίπτωση που θα προκύψει διαφωνία στη διάρκεια της μίσθωσης ή οτιδήποτε άλλο που αφορά τη σύμβαση που θα καταρτιστεί, αυτή λύεται μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

14. Κατακύρωση

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά θα υπογραφούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού, τον τελευταίο μειοδότη και θα εγκριθούν με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή υπόκειται στον έλεγχο του αρμόδιου Οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018.

Ακόμα, παρατυπία της δημοπρασίας δεν δίνει στον εκμισθωτή ή στο μειοδότη κανένα δικαίωμα για αποζημίωση.

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται επιπλέον να καταθέσει:

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

15. Επανάληψη δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Δημοτική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

16. Δημοσίευση της διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καρδίτσας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Επιπλέον περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες νομαρχιακές και σε μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα. Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

17. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και ΑΜΕΑ του Δήμου Καρδίτσας, Διεύθυνση Ν. Πλαστήρα 62, Τηλέφωνο 2441354716, 54712.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ

Σχετικά έγγραφα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Super League LIVE: Το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός και τα ΑΕΚ – ΟΦΗ, Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα

7ος Πλαστήριος Δρόμος

Εθελοντική δράση από μικρούς δημότες της Καρδίτσας